is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat- geschied- huishoud- en letterkundige gedenkschriften voor het jaar 1781

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEDENKSCHRIFTEN

llegtedie gedeeltens zouden geleezen worden, welke hy begreep dat nodig waren tot de vereifchte informatie van de thans verhandeld wordende zaak, ook geheel en al vrierd geleezen , waar na de Hertog van Ricbmond en jLord Stormont te gelyk opfronden om te fpreeken; doch de Kamer ten voordeele des Hertogs geweezeu hebbende, begon de Hertog de Debatten met te herigten dat hy eenige confideratien had , die hy aan de Attentie van dé Kamer wilde voordragen. Men heeft, zeide hy ,, hnn,, ne Lordfchappen zekere Papieren voorgeleezen , die „ dienen moeften tot leidraad van het gevoelen, dat zy

hadden op te vatten wegens de billykheid en gepaltheid „ Van den thans in gefchil ftaanden Oorlog. Alle de „ Memorien, enz. door Sir Jofepb Torke1, teu behoeve „ van Engeland overgeleverd , wierden getrouwelyk ter „ infpectie overgelegd, maar de Antwoorden daar op, „ de tegenklagten die gedaan zyn en de verfcheidene Ma,, nifeflea, die ontwyftelbaar van de zyde der Vereenig-

de Provinciën waren gedaan, hield men zorgvuldig „ agter; geen één derzelve werd te voorlchyn gebragt. „ Hoe kan dan de Kamer billyk en onzydig oordeelen ,, welke party, met het eindlyk voortbrengen dezer on„ gelukkige Vyandlykheden, recht of ongelyk heeft, in-

dien zy beroofd word van eene volkome befchouwing

van alle de handelingen, en van eene vergelyking der „ origineele Klagten met de daarop gegeevene Antwoor-

den, om ons door zodanige infpeüie te kunnen over„ tuigen of zy onregtmaatig dan of wy infoient hande„ len."

„ Lord Stormont , na den Hertog van Richmond het „ woord opvattende, zeide: Zyne Genade vraagt waar,, om de antwoorden van de vereenigde Staaten op de

onderfcheidene Memorien van Sir Jofepb Torke, op „ verfcheiden tyden aan't Hof van Londen geprefenteerd, „ niet by de Papieren zyn overgeleverd ? Die Vraag

word op de eenvoudigfte en voldoendfle wyze van de

Waereld beantwoord.- Men heeft er geen ontfangen.

Hunne Hoog Mogenden hebben de toegeevendheid ,, niet gebruikt om antwoorden op deze herhaalde ver-

toogen te geeven; zy lieten die met een onachtzaam „ ftilzwygcn voorby gaan en volhardden in hunne hele„ digingen en onbillykheeden zonder pooging van uitleg

of verdeediging."

Na