Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4S G E D E N K S C H R I F T E N

Ryk moet doen om in den Oorlog te kunnen voortgaan j doch ten einde zulks te minder den Volke in 't oog zou» de fpringen, geeft men voor dat de Franfcbe Marine , enkel in 't Jaar 1779 door ziektens 26,foo Man verloren heeft, maar 't bewys is 'er vergeeten by te (lellen.

Dan het is niet ongemeen dat de waare ftaat der verliezen aan den Onderdaan onttrokken, of eenig tegen overftaand voordeel vergroot word , gelyk daar is de verovering van de weerlooze Hollandfche Etablilfementen, St. Euftachius , Saba en St. Martin waar van wy reeds verflag hebben gedaan en nu kunnen melden, dat zo dra men daar van berigt in Engeland had ontfangen, eene alarm omftond onder de Weft - Indifche Kooplieden, welke, .uit hoofde van het groot verlies, dat zy daar by by ftonden te lyden , aanftonds befloten het Minifterie te verzoeken „ dat de Goederen en Koopmanfchappen der byzondere Perfoonen , op de Eilanden van St. Eu-

ftachius en St. Martin aan derzelver Eigenaars niet ,, mogt ontnomen maar gehandeld worden , op den „ zelfden Voet , als zyne Allerchriflelykfte Majefteit, „ diep aangaande, by het inneemen van het Eiland Gre,, nada gehandeld heeft, " en alzo het Minifterie , zig daaromtrent niet al te zeer na 't genoegen der voorn. Kooplieden heeft gcüit, lieten zy het daar niet by berusten , maar deeden nog onlangs aan den Koning zelf een Requeft overhandigen , het welk zy dus befluiten:

,, Het zy ons geöorlooft aan Uwe Majefteit te her'„ haaien dat de verbeurdverklaring van byzonderen eit, gendom op deze Hollandfche Eilanden, zeer bezwaa3, re» zal veelen U wer Majefteits getrouwe en gehooi-

zaame Onderdaanen, welke aldaar handelden , onder

de bekragtiging onzer Wetten , of welk? Crediteuren „ zyn van Kooplieden op de voornoemde Eilanden ; als„ mede om teffens aan Uwe Majefteit te vertonnen „ hunne bekommering , dat dusdanigen ftap, voor zo „ verre die den Eigendom van de Vyandlyke Onderdaa„ nen zou beriadeelen , noodwendig ffrekken moet cun

de Oorlogs-rampen te vermeerderen, door eenen „ wanhoopigen tegenweer te verwekken en onze Vyan„ den te verbitteren tegen de handeldryvende Ingezete„ nen van zulke Eilanden, als namaals verpligt mogten

zyn zig aan hunne Wapenen te onderwerpen, en het „ veftigen van een gewelddaadig Syftcnyw vernielend en

„ ver»

Sluiten