Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET JAAR 1781. 149

~, verderftyk . in deszelfs gevolgen voor byzondere Per,, foonen cn van geenerlei heftendig voordeel, aan de re„ fpeftive belanghebbende Staaten.

Om welke redenen , de Supplianten allerootmoe,, digrt, maar hartelyk , bidden dat U we Majefteit de be„ toogde zaaken in emftige overweeging gelieve te nee,, men , en de bekommeringen der Supplianten weg te neemen door by deze gelegenheid zulke maatregelen „ aan te neemen als Uwer Majefteits groote wysbeid, „ billykheid en goedenierendheid dienllig vootkomen. "

Dus hebben ook de Kooplieden van St. Cbrifiofjel den 18 February den Admiraal Rodney , en den Generaal Vaughan by Memorie vertoond ,, dat, ten tyde van het „ bemagtigen van St. Eujlachhis en deszelfs Onderhoo^ ,, righeden, zy en andere van zyner Majefteits Onder„ daanen, Eigenaars waren van confidcrable, Goederen 5, van 't voorn. Eiland en zwaare Sommen te voideren hadden van aldaar relïdeerende Perfoonen. „ Dat zy, zo wel vertrouwende op de billykheid hun„ ner tegenwoordige verzoeken, als op de rechtvaerdig,,, heiden Menfchliefde hunner Eïcellentien, riet kunnen „ onderftellen, dat Eigendom van Britfche Onderdaa„ nen, offchulden aan hun verfehuldigd, by mogelyk„ heid , door vonnis of bepaaling hunner Excellentien „ kunnen verbeurd, geconfisqueerd, of vernietigd wot.,, den ; dat het hun ook niet toefcheen dat Perfoonen., „ welke niets tegen de Wetten van Koophandel hebben be„ dreeven , het'verlies hunner Eigendom, of vernietigen hunner Schulden, by debemagtiging van St. Euflachms „ of de verklaaring van Vyandlykheden tegen de Hol„ /anders kunnen lyden , aangezien zy geen berigt had„ den bekomen om Perfonen of Goederen weg te haa,, len; dat de Vertoonders verzogtendat hunneËxcellen„ tien hunne zaak in overweeging wilden neemen en toe „ ftaan aan hun en andere, zyner Majefteits Ondcrdaa„ nen, bezit te neemen van al zulken Eigendom, Goe„ deren en Koopmanfchappen, als bewezen kan worden „, hun toe tc komen , en hen in ftaat te ftellcn tot het „ erlangen van voldoening en betaaling van alle zodaa„ nige fchulden, als de Ingezetenen van het Eiland St» s, Euftachius met deszelfs onderhoorigheden aan hun ver„ fchuldigd zyn." Hier uit kan genoeg befpeurd worden dat, offchoon, q S 't ven

Sluiten