is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat- geschied- huishoud- en letterkundige gedenkschriften voor het jaar 1781

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET JAAR 1781. 4<**

bende, zulks aan alle Schepen, zonder diftinaie, moeten verleenen, zonder aan derzelver Voorzigtigheid over te laaten, om te decideeren, ofzy in ftaat zyn alle 1 akken van Commercie te protegeeren, en or zy het m dit Tydftip konnen doen, zonder gewigtrger belangens 1» de Waagfchaal te ftellen, en zig aan het grootfte gevaar té exponeeren. , . , j ,: , ■

Wy zyn dari van begrip , dat in deezen op mets behoorde te worden gezien, dan op de waare belangens van de Republiek, en derhalven dat, alvoorens een rinaale Refolutie genomen werde omtrent het convoyeeren der Houtfchepeu j geëxamineert werde de ftaat * waar in dit Gemeenebeft zig bevind, zoo te Lande als te Water,

Onzes bedunkens convenieert niets meer aan deeze Refüblik, dan eene ftipte en exa3e Neutraliteit, onvermmdert de Traaaaten , die zy met Buiteulandfche Mogendhè'den heeft, maar wy denken, dat, om dezelve meteffea en niet alleen tot zoo lange , dat het aan eene der Belligereerende Mogendheden behaagt, om van de Repubiik op eene dwingende en dreigende wyze te eifchen, dat zy Parthye kieze l te maintineeren en te handhaaven, de a Republiek in eenen gewapenden ftaat behoorde te worden gefteld. Dat daar toe noodig zoude zyn het equipeeren van teil minften fo a 60 Schepen , Waar onder met minder dan zo a ao van linie f en het vermeerderen van de Landmagt tVeen aantal van yc, a 60 duizend man , en dat de Frontierplaatzen in behoorlyke ftaat van defenüe behoorden te worden gebragt en de Magazynen met de vereifchte Ammunitie vau Oorlog voorzien.

In welk geval Wy van oordeel zyn, dat de Republiek van alle Mogendheden zoude werden ontzien , en dat dezelve niet verhindert zoude werden te doen, het geene aan Haar volgens Traaaaten competeert, of belet zoude worden, zodanig te doen en te handelen , als zy overeenkomftig met haare waaie belangens Zoude oordeelen.

Dernalven oordeelen Wy, dat de trouwe, dieWy aan het lieve Vaderland verfchuldigt zyn, van ons vordert deze Confideratien onder het verlicht oordeel vanU w Ed. Mog. te brengen, en aan UEd. Mog. in bedenken te geeven, om eene' Refolutie te neemen, ten einde, door aanbouw van een merkelyk aantal Schepen van linie, de Zeemacht verlterkt worde, en dat door verhoginge der Maand - gelden of Pr simen of door zodanige andere fchik-

king t