is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat- geschied- huishoud- en letterkundige gedenkschriften voor het jaar 1781

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4öz GEDENKSCHRIFTEN

king,_als U Edele Mog. ëti de Heeren Staaten der ari< ciere Provinciën, zuilen beter oordeelen, geëffectueerd

Tmf i ?:thÊtKn°0dige ScheePsvolk ge^onStord^ om dezelve te bemannen, en dat te gelyk door Uw Ed Mog. confent gedraagen werde in de noodige augmenl ^ I^andmaSt :e brengen tot een aantal van

Ï J dUA2/nd ?an en in de Peti£ie» tot de Fortfficatien en Magazynen.

Wanneer zulks Zoö dobr Uw Ed. Mog. ais door de Heeren Staaten der andere Provintien zal zyn gedaan

^rklleHig zal zyn gemaakt, denken Wy, dat het tyd! ip daar is waar in de Republiek met vrucht en als een independent Gewelf kan refolveeren, om te maintineer „ de Rechten aan Haare ingezeetenen, volgensTrrftaaten" en namelyk dat van Marine van 1674 competecrSe Maar voor dat de Republiek in eene refpedbbïe ftaatvart de enfieis gebragt zoude Wy vreezen, dat eene Refolutie, om alle Schepen mdiftinöe volgens den letter vati voorlz. 1 ractaat en namelyk Houtfcheepei, onder Convoi te neemen, van zeer quaade gevolgen voor de waare belangens Van deezen Staat zouden kunnen zyn en dé Eer van deszelfs Vlag aan een afront zouden eitponec-

En derhalven zyn wy van oordeel, dat by nadere deliberatie zoude dienen te worden gerefol veert dat de Schepen belaaaden met Maften, Krommen, Kniélï, zwaare Balken en dergelyke Houtwaaren tot aaubouw van Schepen benodigt, niet meede onder Convoi zullen worden genoomen, totdat eene Equipagie zal zyn in gereedheid

dan 20 a 30 Schepen van 1,nié , cn dat de Landmacht zal zyn verfterkt tot fo a 60 duizend effeétjve Manfchappen, doch dat inmiddels om de generaale Commercie deezer landen zoo veel doenlyk te protegeeren zonder de gewigtige belangens van den Staat in de Waagfchaal te ftellen de noodige Convoijen , zoo a!s zy geannmiceert wa™f'„ £ worden/e&eht aan alle verdere Schepen, ^,etfen Contrabande Waaren belaaden zynde, op dat alle de Takken van de Commercie „iet gefuspendeen ea zonder protectie gelaaten worden, geduurende dien tyd, bïeerd* prü£caie van ee" enkelde tak werde gedeli'