is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat- geschied- huishoud- en letterkundige gedenkschriften voor het jaar 1781

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V ö o R HET JaAR &

Wv verwagten, dat als de Republiek tot dien gewaafcenden Staat zal zyn gebragt, alle Mogenheden aan deZelve zullen overlaaten , om eene fhple^önzydigbeid te houden, het recht aan dezelve, volgens Pmétaattn competeerende, te cxerceeren, cn Ook van Haaren kant zig *te"h.»uden aan het geene de Traaaateu, die zy gemaakt heeft, van Haar kunnen vergen, Waar mede cïc. Waar op gedelibereert zynce , hebben Haar HoogMog Zvn Hoogheid voor de voorfz. Propohtie bedanktj dezelve aanziende ais een nieuwe blyk van Hoogltdes. iëlfs aanhoudende vver en waakzaamheid voor de beianEen van den Staat', met verklaaringe , dat Haar Hoog Móg. met dankbaarheid erkennen, alle de pogingendoor Zvn Hoogheid zeedert Hoogftdeszelfs meerderjarigheid, en in het byzonder zeedert het ontdaan van een Oorlog tuflchen de twee Nabuurigen Ryken aangewend, om de Republiek Zo te Water als te Land in een behoorlyk polluur van defenfie te Héllen, en Wel gewenlcht hadden, dat dezelve het verlangde eifea in allen opzigten hadden kunnen forteeren ; cn is voorts, conform aan het voorflel van Zyne Hoogheid goedgevonden en verftaan , dat de refueaive Collegien ter Ad'mir«i«Ht (met toezendingvan Copie der voorfz. Propofitie aan dezelve) zal worden aangefchreeven, om te dienen van berigt , en op te geeven hoe veel Schepen zy in 1776 hebben gehad, m welken ftaat zv die hebben bevonden , en hoe veel er toen geëquipeerd zyn geworden, en met hoe veel Hoofden ; voorts het geen door haar gedaan is zedert dat de Engelfche begonnen hebben de Schepen der op de Vv eitIndïën Handeldryvende Ingezeetenen deezer Landen te molefleeren, onder pretext van de ontflaane onluften met derzelver Colonien in Noord - America , en dus zeedert het einde van het Jaar 1776 , en in het begin van 1777 , om zig in (laat te ftellen zo veel doenlyk en 111 hun vermogen was, om de Commercie deezer Landen te protegeeren. en wat door haar, zedert dat delroublesin Europa begonnen zyn, en het te vreezen was, dat de Republiek daar van deelgenoot zoude worden , gedaan is , om, voor zo verre zulks van haar dependeerde , dezelve in ftaat te ftellen , niet alleen om haare Commercie te protegeeren , maar ook om het Vaderland te kunnen helpen defendeeren , en den Vyand afbreuk te doen, of