Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET JAAR i78r. f%f

naauwkeurig onderrigt fchynt te zyn geweeft als welk»

daar van dit verflag geeft. ^

„ De Staaten van Gelder/and alhier (te Arnhem) ver„ gaderd zynde om te delibereeren over de Memorie „ door de Stad Amfterdarn aan zyne Doorl. Hoogheid „ den Prins Erfftadhouder overgeleverd, als mede over „ de Refolutie der Provincie Utrecht (a) om de vry» ,, heid der Drukpers te beteugelen, deed de Heer Burg» „ graaf van Lynden eene zeer lange redevoering over d* noodzaaklykheid om ftrenge ftraften te ftatneeren te„ gen de Auteurs en Drukkers van Libellen en andere „ kfterlyke gefchriften,en beflootdat men de Stad Am„ fterdam moeft verpligten , om zig over den mnoud haarer Memorie te rechtvaerdigen. Deze Conduite „ wierd zeer toegejuicht door den Baron van Lynden n tot Nederhemert ,maar de Baron Tengnagel van Breuk„ borji, op zyn beurt het woord opgevat hebbende, gaf „ zyn gevoelen in weinige doch kragtige woorden teken„ nen; namelyk dat deze Vergadering hem verhaart toe„ fcheen cn er wegens deze zaak niets kon befloten wor„ den , voor dat dezelve geëxamineerd was door de s, Staaten van Holland, die daar het belle van onderricht „ waren cn men derzelver Advys moeft afwagten om „ in eene uiterlykc vergadering met meer kennis van zaa« „ ken te kunnen delibereeren. Dit Advys wierd onde,„ fteund door de Baronnen van Nyvenheim tot Eek , „ Wiel en van Dort, maar de geheele familie van Lyn„ den , met verfcheide andere Edelen en Gedeputeerden „ van Steden , het gevoelen van den Burggraat omhelft 3, hebbende, was het befluit der vergadering overeenkom» ftig zyn gevoelen. Het quartier van Nymeegen had „ bereids dezelve conclulïe genomen maar het geen d$ „ Vergadering niet weinig verwonderde, was de order en „ de netheid van de minuut welke daar van in een oo„ genblik door den Secretaris van de Betmve gemaakt 5, wierd. De Refolutie die men genomen had aan de Vergadering gecommuniceerd zynde , wierd door

„ den

, 11 lillik: \ uai vawnv* .

(a) In de Refolutie der Staaten van Gelderland hier vooiren opgegeeven word niet fiefproken van de Refolutie va$ tjtrtcbt% maar van die hunner Hoog-Mog, L 1 4

Sluiten