Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■J36 GEDENKSCHRIFTEN

den Burggraaf gevraagd het advys der Stad Zutfbt».

het welk overeen kwam.met dat van den Baronie/ff» " nagel tot Broflkborft als mede van »t grooifte deel der " Steden, m zw verre dat de ftemmen, gelyklyk vet" deeld waren , waar op het gevoelen van den Dros-

faard van de Velu-cve wierd gevraagd, dan welke zig " ontfchuldigde met te zeggeu dat hy nog met bepaald " wis ' Dusdanig gezegde van den Droslaarn Bontint

V te hooien, die nimmer gewoon was zyn gevoelen het " lanltte zeggen, baarde groote verwondering by de gan" fche Veieadering en inmiddels luiüerde men malkan" der in 'toor dat de Steden in onzekerheid waren ennief *' willen wat party te. kiezen, Eindelyk na twee ang" ttige dagen en eenen nagt bepaalde men zig om het ge» *! voelen des Quartiers van i\ymegen te volgen, maar

de Barons van Haarfglte van Trfi, Lynden van Oudent aller , de Gebroeders Zuilen van Nyvelt, als mede

V h"t Quartier van Zutphen, protetleerden tegen dit be-

V fluit: de Baron Spaen tot Oy, een gevoelen hebbeude.

V overeenko.müig met het Eriesjcbe Advys van IVefler■ Pe drong aan dat zyn Advys aangetekend wierd,

" het' welk de voornoemde Droflaard weigerde , het " geen tulTchen die twee Heeren een heftig debat ver" oorzaakte , en de Baron verkreeg zyne begeerte niet " dan op den aandrang deroveiige Leden van den Land-

da^ Eindelvk wierd , om de Gemoederen wat te " bedaaren, beüoten dat men wegens, de Vryhvid dec " Drukpers zhr zoude conformeeren aan dc Reiolutie vaii „ hunne Hoog-Mog., en voor 't overige hét Advy$ „ van 't Quartier Aytnegen opvolgen.

Het is dan waarfchyulyk hier uit, dat voortgekomen is het volgend

PLACAAT.

Gegeeven te Arnhem den 31. July 1781,»

f T7y Erf-Stadhouder en Raaden , i» imme van de, W > dele Mogende Heeren Staaten des Furftendom* Celre ende Graaffchaps Zutpben, doen te weeten; Alzo Haar Hoog-Mogende de Heeren Staaten - Generaal de%w Vercuigde Nederlanden by Haare Brieven van den

Sluiten