Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;3S (IEDENK§CHRIFT|N

t'elker reis te verbeuren, en daarenboven- van arbitraire correctie na exigentie van zaaken/de voorfz. boete t'appliceeren een derde part yoor den Officier, die de calange komt te doen, een derde part voor den Aanbrenger, •wiens naam des begeerende zal worden gef'ecreteert, en het laatfte derde part voor de Diaconyë' van de Plaats, alwaar de calange zal zyn gedaan, &c. &c.

Zekerlyk zouden wy de Aantekening van den baron Spacn alhier plaatzen, indien wy dezelve magtig hadden kunnen worden gelyk wel het Advys van den Baron jf. H. Zuilen van Nyveld betreffende de Miffive van den Veldmaarfchalk Herog van Brunswyk zynde in deze bedaarde bewoordingen vervat

EDELE MOGENDE HEEREN'.

„ Wanneer ik de UNIE van UTRECHT met eeni,, ge daar in voorkomende Artikelen in overweeging „ neeme, dan komt het roy niet andeis voor, dan daar „ uit te moeten beftuiten, dat geene der Provinciën in ' eenige deelen kan fuftineeren bevoegd te zyn om te erkennen in een Z^ak, welke den Ordinaris Rechter I van eene der Provinciën onderheevig fchynt te zyn. "■ ' „ Wanner derhalven iemant perfoneel vermeend beleedigd te weezen, dooreen Lid van eene derProvin■ , cien, in zo verre, dat de beleedigde fuftineerd zyne „ klagten uit grond van teïen zyne Eer aanloopende ' handelwyze te kunnen afleiden, en daar over Satisfactie te moeten vraagen, moet zeker eene zodaanige geIsedeerde zig adrefleeren aan de Competente Rechters „ waar onder het semelde Lid is behoorende, kunnende eene zodaanige^Zaak of erkentenis nimmer aan de „ Bondgenooten worden gedemaudeerd, ten waare het „ gemelde Lid in zekere gevallen door eene uitfpraak van de zyne zig bezwaard oordeelende, uit dien hqof,, de de uitfpraak en cxaminatie der Bondgenooten ïm„ ploieerde."- ,

En is dit zo, dan beken ik niet te weeten, hoe eene handelwyze van Haar Hoog - Mogende overeen te H brengen zy met deze Privilegiën, welke elke Provin' cie onbetwiftbaar toebehoord; voor al wanneer dc ' genoomen Refolutie ziet op de vermeende belchul. diginz der Stad Amfterdarn, eu de daar op gedaan© »»«>»■■- klag-

Sluiten