Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET JAAR 17Ï1. 739

klagten. Wanneer dit het oogmerk was, dan is het

moeijelyk , gverecnkomltig de fundame-'tcele Confti» „ tutie en Privilegiën, welke deze en elke Provintie toe,, behoord, 'genoegen té kunnen neemen met het uit„ gebragte Advis, 't geen onze Gecommitteerdeus ter j, Generaliteit uit naam van deze Provintie hebben uit-

gebragt. Ik zoude derhalven vermeenen, om in 't ver» „ volg diergelyke vooruitloopende Advifen voor te „komen, dat onze Geeommitteerdeus uitdrukkelyk „ gelalt wierden, zig in geene deelen zodanige meer té „ onderneemen, en wel inzonderheid omtrent dit PoincT: ,, zig niet verder in te laaten, zonder ExpreiTe Ordtes „ der Staaten van deze Provintie. ; '

„ Dan om met een woord myne Gedagten uitlebren?; gen op de Miffive van den Heere Hertog, inhouden„ de klagten over de zo veel gerugts maakende Memo»

ric, door de Stad Amfterdarn aan de Conflderatien van

zyn Hoogheid, als Erf-Stadhouder van deze Repu„ bliek, voorgehouden, verzoekende hy Heere Hertog

by gemelde Miffive aan Haar Hoog - Mogende Satis-

faëtie, zo als dezelve zullen oordeelen met de belee„ digingen daar in voorkomende te behooren. Ik zoude „ van Advis weezen, en wel uit hoofde van boven aan-

gehaalde rcedenen,dat gemelde Heere Hertog zig ver?, keerdelyk komt tcadrefieeren aan Hunne Hoog- Mog., ,, dewyl de vemeende injurie hem niet in zyn Caraöer ,, als Veld - Maarfchalk, maar perfoneel, fchynt aan,, gedaan geworden te zyn, dat hy derhalven uit hoofde. „ van'dezelve en uit aanmerking der fundamehteele ,, Conttitutie van deze Republiek diende gerenvoijeerd „ te worden om deszelfs'klagten te infiiiuë'eren en te

adrefleereu aan die geene, welke alleen Competent „ moeten geördeeld worden daar omtrent uitfpraak te „ kunnen doen, zonder ons op eenige wyze te kunnen ,, uitlaaten in hoe verre gemelde Memorie aanleiding „ zoude kunnen geeven, om de ge'ailegueerde injutiën

daar uit af te leiden, en daar over Satisfactie t,e yer-

zoeken."

„ Doch, Edele Mogende Heeren! fchoon ik ver„ meen, dat wy in het erkennen van deze Zaak geheel „ onbevoegt moeten geoordeeld worden te zyn; zo is ,, de aart der Zaake toch van die natuur dat ons niet on-

ycrfchillig wezen kan of de gem. befchuldigingen ge-

„ grond

Sluiten