Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r4o GEDENKSCHRIFTEN,

grond dan ongegrond zyn. Het belang van dit Gc*

meenebeft, het geen ons alle even zeer tei harte dien" de te gaan , dringt ons om deze zaak zo veel mooge? " lyk, naanwkeur'ig, doch vooral onpartydig te onder-

zoeken,- terwyl ik aan de wyze Conlideratieu van U " Ed. Mogende brenge om te refleèteerea , hoe verre " overtuigende bewyzen van eene algemeene Nationaale " haat de facheufte gevolgen zouden kunnen na zig ilee" pen te meer daar men in vroegere tyden (moogelyk) " bewyzen zoude kunnen allegueereu, dat een diergely" ke voorzorg verltandige Staatsmannen vau dien tyd

als hoog en zeef noodzaaklyk hebben aangemerkt ,) " op dat wy mede door zodaanige reflexien in ftaat mo• '' een zyn door gepafte voorzigtige middelen, dit Land, " deze Regeering en Onderdaanen voor grootete onhei" len te fanveeren, welke , als deze haat genoegzaam

V m0gte zyn beweezen , noodzaakelyk hier uit moeten „ voortvloeijen. ?■? _ , ',,

■ Een iegelyk, welke het belang van dit Gemeenebeft 'ter harte neemt, zal niet ontveinzen , dat men mogelyk nu meer dan ooit niets anders dan verregaande " partyfchappen te wagten heeft, waar uit eene vermeer" cHïngvan Oncenigheden en Confafien moeten voort" fpruiten , cn welke eindelyk den totaale» ondergang !- van dit ftaatelyk Gebouw eens zeilen na zigfleepen.

Het is derhalven te wenfchen , dat men by tyds . Voorzieninge doe , en middelen mag aangrypen , ter

V voorkoming van diergelyke en andere facheule gevol-

Hier by moet men voor ditmaal deze gewigtige zaax laaten bèruften om den Lezer voorts te berigten het geen ia deze dagen verder merkwaardig is voorgevallen.

T>usland, voor eenige Maanden het onderwerp van alA le Gefptekken, van alle berigten, door het aandeel dat deszelfs Ryksbeftuurceres in de (taalkundige zaaken der Europtfche Hoven nam,leverd thans geenenei voorwerpen op, die de nieuwsgierigheid der Lezers kunnen ra zig trekken. Even weinig zou er te zeggen vallen van Deenmrke» , indien dat Hef niet eenige beweeging maakte nopens eenige kleine forten op de Kult van Ow-

Sluiten