Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR HET JAAR iySt. ^

tiet, en het Ryk van Ziveeden, fchynt ook , met betrekking tot de verfchillen tuflchen de verdere Europijche Hoven vry Rit tc zyn ; maar deszelfs Souverain vergeet inmiddels geenzius alles te doen wat , zo voor het tegenwoordige als het toekomende, ter welzyn der Zivtedfche Onderdaanen kan dienen.

Bewys hier van is de keuze door 2yne Majefteit gedaan van eenen Gouverneur voor zyner Majefteits Zoon den Kroon-Prins, daar deze den Ouderdom bereikt heeft, dat hy van onder het viouwlyk opzigt diend te komen; want de Vorft, bewuft dat niets eene Natie bshaaglyker zyn kan dan dat de opvoeding van een Telg, gefchikt om namaals den Ryks-Staf te voeren , en waar van dienvolgens het voornaamfte deel van hun welzyn afhangt, werde vertrouwd aan eenen Inboorling des Ryks, die ervaaren is in de grondwetten des Lands , het welk zynen Opvoédeling ten eenigen dage zal regeeren, heeft tot dien ge.vigtigen poft de oogen laaten vallen op den Baron Frederic Sparre , welke den regeerenden Koning reeds tot Onder - Gouverneur geftrekt heeft. De Brief, welke de Koning hem by die gelegenheid fchreef, is een alte doorflaand bewys van de wysheid en goedertierenheid, welke alle daaden van den Zireedfcben Monarch vergezellen, dat wy denzelven onzen Lezeren niet zouden mededeelen, zynde aldus ingerigt :

„ G u ST a v u s enz, ejiz. Onze zeer lieven en welw beminden Zoon, zyne Koninglyke Hoogheid den Erf„ Prins, tot dien ouderdom gekomen zynde dat hem de ,, zorgen der Vrouwen niet meer noodzaaklyk zyn, heb„ be:i wy goedgevonden eenea Gouverneur te benoe„ men om over zyne opvoeding te waaken. De keu*

ze daar omtrent is geenzius moeilyk gevallen , en ,, met U dien gewigtigen poft toe te vertrouwen heb„ ben wy teffens willen bewyzen hoezeer onze keuze „ gevelfigd was op de vriendfchap en het vertrouwen. ,, Wy hebben in onze jeugt, in dien ouderdom , in

welke het hart zig op de levendigfte wyze voor dief „ lieflyke aandoeningen openzet, Uwe dienften in hoe„ daanigheid van onzen Onder - Gouverneur ondervon„ den, en geduurende dien ganfehen tyd hebben wy met

de geheele Natie in Uw perfoon erkend de zeldzaamo „ en uitmuntende hoedanigheden , die wy, het zy als

„ Ko-

Sluiten