Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

naam by elk waar Vaderlander eeuwig In Eer en Achting moet blyven, de voorzigtigheid om alvoorens de Rotsgezellen naar de Hoofdwacht en Poorten te detacheeren; wel voorziende dat het voorgenomen geweld de bezetting van die Poften door deze Mannen het eerfte noodzakelyk zoude maken.

De Officieren en Adelborften deden vervolgens een en andere poging, om zig in orde tefchaaren, het welk hun in het eerft door den geweldigen aandrang van het graauw belet wierd, dan, door hunne bekwaamheid en moed en met geveldt geweer, de hoop af te keeren eindelyk gelukte. In orde ftaande om te marcheeren wierd het geweer geladen. Dit bragt aanftonds een fchrik onder den hoop geweldenaaren, nadien zy op dit pas voor een groot deel verftrooiden, eenige voorname en meeft gerefolveerde Belhamers bleven echter ftaan en maakten nog mouvement van aanval; dan terftond wierd en 'er twee door de Dienaaren van Juftitie gevat en tuffchen de wagt wel verzekerd ingefloten en den verdere aandringenden hoop met de bajonetten afgekeerd. — Toen begon de Marfch in eene orde en vigilantie, dieby elk weldenkende lof en verwondering moeft wekken. De moed was op de aangezichten van onze Vaderlanderente lezen. Verbeeld U,Myn Heer, een Corps van flegts beneden de zeftig Manfchappen, dat met een ruftig gelaat door een troep van Duizenden kwaadwillige heen trekt A 4 voor

Sluiten