Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 3

buiten flaat zyn, wanneer zy geen boete zullen behoeven te betaalen, maar het zoo evengemelde Lid zal verplicht zyn, die Draagbeurt waar te nemen, onder beding, dat de eerfte, wederom gezond zynde, by het eerstvolgend Sterfgeval die beurt zal vervullen.

De Leden die in der tyd koomen te verhuizen, zullen op de eerstkomende Vergadering, hier van aan de Directeuren met een briefje kennis geeven; en op hetzelve -zetten , hunnen Naam , de Nummer van hun Boekje , benevens de preciefe plaats hunner Wooning, om aan de Bedienaars ter Begraafnisfen behoorlyk te kunnen opgeeven, zullende den geenen welke hierin nalatig is, uit -de Lyst der Vrye Draagers uitgefchFapt worden, en hier nimmer van kunnen profiteeren.

Doch de Directeuren zullen , om de Leden deezer ■Sociëteit niet met te veel moeite noch verzuim van tyd •te bezwaaren , aan niemand Vrye Draagers toeftaan , als aan de zoodanigen, die binnen deeze Stad worden begraaven.

VIII.

Deeze Sociëteit zal worden beftuurd dooi* drie Directeuren, en een Boekhouder, welke daar voor Jaarlyks Jbehoorlyk zullen beloond worden , waar voor hy den ^Ontvangst en Uitgaave behoorlyk zal aantekenen , eens 'sjaars zyne Boeken zal opmaaken, en aan elk der Leden daar van eene nette Rekening bezorgen, welke in goede orde zal zyn gedrukt en door de Directeuren ondertekent , voor welke Rekening elk der Leden 6 Stuivers, ten voordeele der Sociëteit, zal moeten betaalen.

A3 IX.

Sluiten