is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN,

227

fche woorden te fchrijven, en ik verwonderde mij, dat zij dezelven met Latijnfche letters fchréven: zij zeiden mij ook, dat zij nooit een Arabisch woord gefchréven hadden.

Doch, een zonderling geval! Eenen. brief, dien ik, voorleden jaar, in Frankrijk begon, fluit ik, in dit jaar, in Italië. Gij ziet hieruit, aan hoe veel onzekerheid eene zeereis onderworpen is. Tusfehen MarfMe -en Toulon zijn omtrent 14 Franfche mijlen, ett, wégens tégenwind, kwamen wij in 4 dagen niet verder. Van Toulon tot Civita veckia zijn omtrent 200 mijlen, en dezen leiden wij niettemin in vier dagen af, quum flarent vernis fecundis turgida vela. Den 8ften december landden Wij bi] Civita vechia om 21 uuren , dat is, naar onze rekening, des namiddags om 2 uuren. Want hier telt mende uuren zó, dat de dag bij het ondergaan der zon eindigt, dan is het 24 uuren; alsdan begint men 1 uur te tellen e. z. v. Dit gaat zo het gcheelc jaar door. De Italiaanen hebben dus noch middag noch middennagt op een bepaald uur, gelijk wij, maar dit verandert naar dat dag en nagt langer of korter word. Thans is het óm 19 uuren middag, en om 7 uuren middennagt in Italië, en tégen den langden dag is het middag om 16uuren, middennagt om4 uuren, Niettégendaande de Italiaanen dus op hetzelfde uur middag houden, als wij, heeft nogthans het uur niet hetzelfde getal het gehecle jaar door, gelijk bij ons, om réden, wijl zij hun eerde Uur des avonds omtrent een uur na zonneörtdergang, zij mag laat of vroeg ondergaan, plégen te rékenen. Dit is voor ons, die niet gewoon zijn op deze wijze te rékenen, in het eerst zeer moeilijk, en het komt iemand zeer wonderlijk voor, wanneer men bij een'ander'om 15 uuren op een ontbijt verzogt word» P a