is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN.

«3?

Antieke Colonie venufc in Ndpoli: ed i primi fi furono i Feniei. Opera del Duca Michele Vargas Macciucca. Vol. primo, Napoli 1764. Het tweede deel: Bel/a fecanda Colorita venuta ï Napoli da Cüma delf Eubea ^ in hetzelfde jaar. De hertog van varras word hier wel als de fchrijver genoemd, maar het is de heer martorelli , hoogleeraar der Griekfche taal alhier, een geleerd eii ongemeen fchrander man, die dit werk gefchréven heeft; hij heeft mij ook de beide volgende deelen in handfehrift getoond, zij behelzen de derde kolonie, namelijk die van Attika. Dit werk heeft hier veel opziens gemaakt. •Maar hier doen zig- nog andere zo bewonderenswaardige enongewoouenatuurkundige werkingen des aardrijks op, dat men nauwlijks tijd en gelégenheid heeft, om op de thans genoemden agt te géven. De berg Vefuvius aan de eene zijde van de had, aan de andere So/fatara, dc hondsgrot , de grot der Sibille, de kokende wellen, d c warme baden, de meiren Acheron en Avermis, en dergelijken zijn zo veele dagelijkfche wonderen. Ik zou mijne befchrijving daarméde beginnen , indien ik niet wist ,

dat ik aan eenen —— gefchiedkundigen fchreef,

van wien ik overtuigd ben, dat hij m mijnen eerften brief van Napels zékere berigten van dc oude, doch thans voor ons nieuwe ftéden Hercidanum, Pompefi en Stabij, en, -verder op van Piesttim, venvagt, die ik al!en , cn wel dc eerstgenoemden , meer dan eens bezien heb. Hier méde moet ik dienvolgens beginnen , nogthans zó, dat ik mij aan geen andere orden bind, dan die mij dc zaaken zclveu aan de hand géven; en daarom, mogelijk, als dc gelégenheid het médebrengt, ook tévens iet van de natuurlijke cn zédelijkegeftcldhcid des lands, .bat invloei-