Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4)

blyven, als voor vyftig jaaren. Eenaenbidder der Vryheid moge uw gedrag kruipende noemen; U als eene laege ziele fchetfen. Wy, Frans Godard ! wy zyn beter onderwezen.

, • #

Hoe treffelyk weet gy uw Geflagt boven alles , wat edel is e,n denkt in Gelderland, te verheffen.' tot welke hoogte wee.t Gy uwe Naemgenooten optevoeren, indien zy willen^-^-i-'ir.dien zy niets gemeens hebben met dat twetal aterlingen — dien Zweedfchen Envoyé, dien Veluuwfchen Jonker, Beiden door eenen onge-

lukkigen zaemenloop met Patriottifche gevoelens

met llidderlyke beginzelen doortrokken — maerook, hier om, Beiden tot een middenmaetig belteen veroordeeld. Tot welken hoogte weet Gy hun optevoeren? en hoe weinig, Burggraev! beloont dit uwe alles zeer uitnemende dienften.

Uwe waerdige Zoon is wel Gedeputeerde in 's Hage-een ieverig Foorflander des Hertogs, de hertrouwe' ling van den Prins,; maer wat zegt dit alles voor de edelmoedige opoffering van plicht — van eer — vangevVeeren? voor de opoffering der belangens van het Vaderland .' minder voorzeeker? dan bonderduizend guldens wegei s ambten, door welke men uwe lydelyke gehoorzaemheid en blindelinge aankleeving aan 's Vorsten

Sluiten