is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s3e> JOHANNES VE1RAC ovia de EUIK-

der erinneren, dar zyn plicht verbiedt, eenen raadzelachtigen weg in te flaan, zoo lang hy van eene beredeneerde Practyk hulp verwagt. Vindt Hy zich gedrongen tot het gebruik van foortelyke cifieke') middelen, dan nog moet Hy de kragt zyns middels met 's Lyders toedand naauwkeurig vergelyken , en uit eene groote menigte de meest beredeneerde keuze doen.

Het gebeurt, dat de bovengemelde oorzaaken gelyktydig den ruimen Stoelgang te weeg brengen. Dan vooral vordert des Geneesheers toevoorzicht een' verdubbelde aandacht in de famenvoeging der aangeweezen hulpmiddelen.

Is 'er eene ziekte , waarin des Geneesheers moed en beleid wordt beproeft, en waarin Hy

ver-

Slrbï"d-,,-VeSt-rndifche noot> fcl'ynt eigenaartig len ïn *,dU geval' de Geoiï"™ mee' ^gt te geeven , en dien bast te veraangenaamen. S

vei¥Mer?narSUWil]f moesc ik niet vergeeten. Men boJeemert?^S r' ( ge'yk by den Heer gepast dcnenZ rl i n,CfVaU famaiha' ofdie elders valt? voor 2 tJ heb denzelven getoetst, maar kragteloos be-

recïchênl^ ffl dien' we,ke «7 de" ^"di§en Ut*^^^lAA*°teb<^ meestaltot

W3S' heb * ^

zekerheids Z gU kan 1111' met te meerder

iPê:A£^T&^m&ei^ m hetonderzoe k

dengenen tielT^' daC dJ Vis Ba«/M« deez« bast, St^^verflLnr 1 mt.' e" d,t middel' wanneer men die it^ m^^^^.0^^0^ wordt- Dm verre net my niet Saluut, hierop iets te vinden.