Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 JOH AN NES VEIltAC over de BUIK*

fterke thee of kamilsbloemen, zyn, beter dan derker middelen, gefchikt, om het doel te treffen. — Men herhaale het een of ander zoo dikwerf, tot de verlichting der toevallen het ftempel zet op des Geneesheers kloekmoedigheid en wel beraamde keuze. ., Intusfchen verzuimt de oplettende man niets, om de aanwyzingen ter voorkooming van foortgelyke omftandigheden te volbrengen. Moet de Arts iets waagen in een twyfelachtig geval; zyn gewisfe ontfchuldigt Hem van alle lichtvaardigheid, zoo dra zyne onderneeming op zekere gronden fteunt. Mislukt de proef, Hy beruste in zynen goeden wil, die niets dan 's Lyders welzyn beoogde. Even daarom is het der verwanten plicht , den getrouwen Geneesheer, ook in dit geval, even alzoo te eerbiedigen, als of de onderneem in g volmaakt was gelukt. Ja ! de teergevoeligheid van deezen man heeft aanfpraak op die eerbiedenis.

§. LXXVL

De Koehoest. Dat ruime ftoelgangen in die ftuipziekte hoogstnadeelig zyn, deunde op haare naaste oorzaak ( §. LI1I. _). Een Arts, die dezelven voortbrengt, verzuimt zyn' plicht. Stuit Hy dezelven, wadneer zy ontydig zich vertoonen , dan betragt Hy den plicht van den waaren Genees*

Sluiten