Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTLASTINGEN in BORTSZIEKTEN. 139

neesheer. Ten dien einde zorge Hy voor eenen gefchikten leefregel, die al te menigwerf tot deeze ontlastingen aanleiding verfchaft. Hy beduure de aandoeningen der ziel, die zoo vaak een' fchadelyken invloed hebben. Hy geeve de middelen, welke Hem niet onbekend kunnen zyn. Alleen vordert men de byzondere keuze, gericht naar de byzondere omdandigheden, kenbaar uit 's Lyders geitel en de oorzaaken van eene, gedreigd worden-

de, ontlasting. Ik kan voldaan met den hoofd-

zaaklyken weg der plichtoeffening van mynen konstgenoot eerbiedig te hebben aangeweezen. Dit alleen vordert de Vraag/ Een Punctueeler betoog van dien plicht zofl. overboodig zyn.

$. LXXVIL

Wat den plicht van den Arts in de gevallen en omdandigheden, opzichtelyk tot den Kinkhoest, ( §. LIV. ) betreft, koomt thans in overweeging. Schoon ik, met beroemde kenners van de kunst, den zetel deezer ziekte oordeele te bedaan in het flym der luchtpyp; en haare naaste oorzaak gefteld hebbe in den weerkeerigen invloed van een eigenaartig fmet, en de vatbaarheid, welke alle, nimmmer beflnet geweest zynde, menfchen bezitten , en men hieruit een' geneesregel zoude moeten ondeenen, welke niets met den Stoelgang gemeens

heeft,

Sluiten