Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H 3

PROCURATIE voor tjê RE* PRESENTANTEN.

Het Volk van Friesland, wettig en geregeld opgeroepen tri ' tot aanvullinge van de vacante plaatzen der Rcprefentatie, gelast en votmagtigd door deezen den Burger woonagtig te em zich

lij de aangebleevene Reprefentanten, op den in het Reglement bepaalden tijd, op het Landfchapshuis te Leeuwarden te vervoegen , en zo veel mogelijk de Vergadering vlijtig en getrouw bij te woonen , in alle bijeenkomsten en beraamingen , de Rechten van den Mensck en Burger, de dierbaar/Ie beiangens van het Vaderland volijverig voor te /laan; tegen allen indrang en intrigues van eigenbaat zorgvuldig op zijn hoede te zijn; geene ondermijningen van , of aanvallen op de reeds gelegde gronden der Conftitutie, zo veel in hem is, te gedoogen, veel min te begunstigen of voor te ft aan; eh in het bijzonder nimmer eenige pooging aan te wenden tot het weder invoeren van het Stadhouderlijk of Familie-bewind.

Om door eene Commisfie bij de gczamentlijke Volksvertegenwoordigers , uit hun midden of buiten hunne Vergadering benoemd, te doen ontwerpen eene, op Vrijheid en Gelijkheid rustende Regeeringsvorm voor deeze Provintie, waarin tevens gelet zal moeten worden op de fchikking nopens alle uitwendige Godsdienst-oefening , met den aankleeve van dien.

Om meede te bevorderen, dat er eene Commisfie van lieden uit hun midden of buiten de Vergadering werde benoemd, tot het ontwerpen van een algemeen Crimineel en Civiel Wetboek; welke Commisfie in werking zal büjven, en haaren gewigtigen arbeid onafgebroken en met ijver vervolgen, al fchoon de Volksvertegenwoordigers door eene nieuwe Reprefentatie mogten worden ver zangen, voor en aleer die. groote taak was afgedaan.

Dog

Sluiten