Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERKINGEN

op d è

MEMORIE en CONSIDERATIEN

van dén wel ed. heer. P. STEENSTRA* en op zyn wel ed.

Antwoord,

op dat van den wel ed. heer BRUN1NGS.

TV "[a dat de hier vöorehftaande Aarimerkingeri J_%| door my waaren opgemaakt, kwam my in handen de Memorie en Confideratien van den "Wel Ed. Heer P. Steenstra, na dezelve wel ingezien te hebben, kwam het my niet ondienllig voor, dezelve kortelyk door te gaan, en zyn Wel Ed. Hellingen, in zo verre die betrekking mogten hebben, met myne voorige Aanmerkingen aan te haaien, om daar uit ieder onpartydig Lezer te overtuigen , de gegrondheid van myne opgegevene gevoelens, en het Nut van de middelen toe Redres, wegens de Verlanding van 'c Ye, door my voorgeflagen.

Ik vind dan vooreest op Pag. 2 van de gezegde Confideratie van den Heer P. Steenstra, dac de Vloeden of Stroomen boven eene vernauwing in wyder boezems komende, haar eerde fnelheid verliezen , en dus haar meeste doffen A zirt-

Sluiten