Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYZONDERHEDEN DAAR TOE BETREKKELYK. 115

Watic 7284 gemultipliceerd Door 2377

50988 50988 21852 14568

maakt ƒ 17,314,068 en dus na genoeg de geheele gewonnen fom,

In dien zelfden tyd van zestig jaaren zyn naar de Straat Davis gezonden 3161 fchepen, en deeze hebben, boven de gewoone en buitengewoone onkosten, overgewonnen de fom van 14,126,463, ieder fchip dus omvent ƒ 4469.

Want 4469 gemultipliceerd Door 3161

4469 26814 4469 13407

maakt ƒ14,126,509

De Vaart op de Straat Davis fchynt derhalven veel voordeeliger dan dié op Groenlandv doch door dien de fchepen, die naar de Straat gezonden worden, eene maand vroeger uit moeten zeilen, loopen ook de onkosten derwaarts hooger, zo dat by de gefielde fom van ƒ 10,000-0-0 voor ieder fchip, noch ten minften ƒ1000-0 0 moetbygefteld worden, wanneer nog het voordeel van naar de Straat Davis te vaaren, grooter is.

Uit dit alles blykt ondertusfchen genoegzaam, dat de Visfcheryen in de Noordfche Zeeën, geen gering voordeel aan het algemeen hebben aangebragt, en alhoewel dezelve by veelen als eene Lotery worden be£chouwd9 door dien zommige Handelaars ongelukkig genoeg zyn van hunne fefoeperl ledig te huis te zien keeren, is echter het voordeel, welk zy van tyd lot tyd hebben aangebragt, van zo veel belang, dat de zorg der wyze Beffiereis deezer Landen niet zonder reden voor derzelver behoudenis gewaakt heefc

P 2 Misfchleo

Sluiten