Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYZONDERHEDEN DAAR TOE BETREKKELYK.' 93

taamelyk zoude fchynen , indien hunne taal, of eenvoudige zeden een kwaad denkbeeld konden hechten aan 'c geene de Natuur tot nut gefchapen heeft* Wanneer ook iemand by geval den naam draagt van eenen zyner vrienden die komt te fterven, geeft men hem geduurende eenigen tyd eenen anderen, om zyne aandoening niet op te wekken. De Groenlanders konnen derhalven verfcheide naamen hebben, eenen uit verdienften om eenige uitmuntende daad, eenen anderen uit boert om eenigen misflag; zo dat zy zomwylen verlegen zyn om hunne naamen aan Vreemdelingen op te geeven, verplicht zynde over dezelve te bloozen, liet zy uit zedigheid of uit fchaamte.

Zy beminnen hunne kinderen tederlyk. De moeders draagen hen altoos waar zy ook gaan, of wat zy ook mogen doen. Zy draagen deezen aangenaamen last nisfchen haare fchouders, op eene wyze die voor de moede* en voor het kind de gemakkelykfte is. Men zoogt ze in Groenland tot dea ouderdom van drie of vier jaaren, dewyl dit land geen voedzel oplevert„ dat voor deezen tederen ouderdom gefchikt is. Een kind loopt gevaar van te fterven, wanneer men verplicht is het zelve te vroeg te fpeenen, om aan een nog jonger fog te geeven, of wanneer zyne moeder fterft voor het fterk genoeg is , om het gewoone harde ea grove vcedzel te verceeren»

De kinderen worden opgevoed zonder geweld of kastydiging. Geftreng--; heid is by hen niet noodzaakelyk, dewyl zy zagtaartig en vreedzaam zyn als lammeren; dezelve is daar en boven onnut : men zoude ze eer doodea voor men hen door geweld deed verrichten, het geen de zeden en liefkoozingen niet hebben konnen uitwerken. De Groenlandfche minnen hebben genoegzaam niets te lyden van de onrustigheid, of van het gefchreeuw» der kinderen in hunne eerfte jeugd, dan na het eerfte jaar tot aan het einde van het tweede; doch zo uit ongeduldigheid of hardheid de moeders haare kinderen floegen , zouden zy zich aan alle de gevoeligheid van derj vader blootftellen, voornaamelyk indien het ter zaake van zynen zoon was, welken hy van zyne geboorte af aan wil geëerbiedigd hebben, gelyk men. by de befchaafde Volkeren gewoon is den erfgenaam van een Ryk te doen» Naar maate de kinderen in jaaren en verftand aanwinnen, en het zelve meer en meer'ontwikkeld wordt door nuttige en ernftige bezigheden, worden zy gemakkelyker om te regeeren. Men vindt in hen zelden eene kwaade geaartheid, ondeugende neigingen, en boven, al- geene valschheid, Maar zy gehoorzaamen gaarne uit genegenheid, om dat hen hunne ouders als vrienden behandelen : 'indien zy geenen zin hebben om te doen 't geene men- hen verzoekt, zullen zy zonder omwegje» antwoorden: ik

M 3 w/l

Sluiten