Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *9 )

Terwyl voortaan de Luyloonen zullen geheeven worden, ten behoeve de Stad, en niet meer ten behoeve de Kerk, waar in begraven word, om uit het provenu van dien te onderhouden , de Torens dezer Gemeente, die voortaan ten lasten de Stad moeten worden onderhouden.

Waar toe dan ook door de naistende Gemeenten* zullen betaald worden voor de Graven in de Groote Kerk , zo als die getaxeerd zyn • • ƒ 25C0: * en voor die der Kleine Kerk . • / ï5o: ''• " om te (trekken tot voldoening, in die onverwylde Reparatien, die aan de onderfcheide Torens, Klokken en Uurwerken deezer Gemeente noodzakelyk behoorde gedaan te worden, en mede om te vinden de kosten deezer taxa'ie, en generalyk alle, die ter zake dezes door 'de Stad zullen moeten wordt u geïrapendeert.

Dat.dewyl noch He S'.aa-sregeling, noch eenig befluit der Wetgeevende Macht, eeöigzints bepaald, de wyze hoe gehandelt zal moeten worden met die fchulden , waar meede zommige Kerken zyn bezwaart, ook niet ten wiens lasten dezelve fchulden voortaan zullen blyven loopeu, baar wel dat alle Geestelyse Goederen en Fondfen, zullen zyn en blyven Nationaal* zo nochtans dat onverlet blyft, de aanfpraak welk eenig Lichaam of Gemeente, daar op mogt maaken, en met de nodige bewyzen voorzien , aan het Vertegenwoordigend Lighaam ter beuTfing zal iuleeveren.

En geconfidereerd, dat de fchulden, waar meede de Kerkgebouwen, in deeze Gemeente (taande, zyn gegraveerd, zo al niet de waarde van dezelve exedeeren, zeer zeker die egaleeren, en 'er dus geen het minde benefitie geleegen is met een van dezelve te naasten, ter contrarie, het zelve zoude zyn eenen ongevergden last op zig nemen, het geene naar inzien der Munici-

pali-

Sluiten