is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelyk schouw-tooneel der menschelyke hartstochten en daaden. Of Tooneel-stukken van vernunft en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O O N E 'EL SPEL. 147

gefchreven, en dien moeten wy volgen. Vader Rolph! het/geld ,- dat-gy bezit, is geheiligd door het gebruik, dat gy 'er van maakt. De penning dien ik 'er van name, zou my. alle rust, alle vreugde bene • men, eh:'de. aanblik des elendigen, aan wien het beter hefteed ware, zou my geheel ter nederflaan Kom, vader Rolph ! gy ook , gy-kunt niet gelukkig zyn , daar gy het pad des levens <lo geheel alleen moetdoorwandelen. Kom by ons wonen: myn vader zal uw brocder zyn, en ik, ik zal u oppasten, u verzorgen, uwe oude dagen onderfteuneu , ik zal uwen arbeid met u delen, de óngelukkigen zoeken en die byu brengen... . r0lpn.

Zwyg, meisje 1 zwyg. Uwe weigering maakt my ongelukkig.

'caroline.

Neen, wy zullen te famen gelukkig leeven. Caroline zal u nooit verlaten. ^ï" '

. rolph, ,c, j,. „

Gy, August ! gy kunt haar niet overhalen?

caroline.

Zo hy één woord zegt, om my van myn voornemen aftebrengen, ontzeg ik hem myne liefde voor altoos. august, tegen Adeljiam. Oomlief, gy hoort het \

adelstam.

Alles komt my onbegrypelyk voor. Zulke menfchen worden zeldzaam gevonden.

K4 x ROLPH,