is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedelyk schouw-tooneel der menschelyke hartstochten en daaden. Of Tooneel-stukken van vernunft en smaak.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I5ö RYKDOM en EILLYKHEID,

iCAROLINE.

Wie zou voor u beiden de knié'n niet buigen, eerwaardige grysaarts?

nüfc VAN TELHORST.

By myne zondige ziel. liever voor hen, dan voor den grooten Fredrik zei ven, indien hy nog in Leven wareJ

' STALMAN.

Uwe verdienden zyn genoeg bekend, vader Rolph !. en dat gy flechts de uitdeler .der gaaven van dezen man zyt geweest, verkleint dezelven niet. Wie kauzeggen, zo als gy: Ik heb veertigjaaren geleefd, en van dien tyd heb ik geen uur voor my zeiven behouden, maar elk oogenblik toegewyd aan het nut en heil myner medebroederen? En gy, Adeldam! hoe zonderling .uw gedrag moge fchynen, hoe verheven is echter het zelve! Veertig jaaren hebt gy de vergiftigde pylen der kwaadfprekendheid en des lastersop uwe borst afgewacht, daar de ontoogchenbaarfte roem, de meest verdiende lof uw deel had moeten zyn; daar gy flechts een-woord be. hoefde te fpieken , om van ieder vereerd en aangebeden te worden, vergenoegde gy u met de bewustheid van welgedaan te: hebben , dit was de éénigfte beloning , waarop uw hart prys ftelde. Ik heb u menigmaalen onrecht gedaan, Adeiftsm 1

' CAROLINE.

'-■ Ik heb n-ook kunnen verdenken, grootmoedige wel-, doener! . . Is , s

AUGUST.

. Wy allen hebben dit gedaan.

van