Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

u, kovpnd reeds in den Jaare 1782. toen hy dat overtók^i!Sff4« P^fe in de Vrydagfche^Conrant van den 7 Maart 1781.. waarmede hy agp.eende te zuiveren van alle de aantygingen en befcheld.g^ge^te. een hem , voor de geen die 'er geloof aan wil^e liaan, ft Manneke heeft 'er voor gezorgd , dat uw Nect dat «i«krv«enkan, dat Kereltje heeft zigin allerhande bog"en gewrongen / in 't begin van den .jaare 1783 hy kUalde zyn nopd aan dezen en geenen; het was een alfe onaanEeynaamste tyd vóór een Regent; hy had zo veel on»aamheden ; hy zou haast verlangen om uit de S J .,fn» tè wez-n; met huppelen en fpnngen heeft t

ten yezmten duu k/Voen, dan ben ik 'er op; ik

VV'uTt een o^enuigtng van myn gemoed de gulheid fn /enegenhe d tot bün^de Vroedfcb.p ui.ftorten, dat ^gbraave Burgers, mede hun goed en bloed voor de 1 vhed van 't Vaderland hadden opgezet; dat zyn evens viyheia yau i Gereformeerde Religie konden toege« perfoonen van de Gerefor-n welkd de vaft.

laarle?H, Godsdie^t geen noodwendig vereifchta is, en Se op S aats en Stads Regering geen dirtéb betrekHl hebben wat doet 't manneke? Zou men met denk,Bg hebben ^ wat ^ welkengeene

oeueSing ïïbïn %p de Keiklyke Staats en Stads-RebetreKing voor B d;e hy z0 ge.

gef % rVheen zo wel de voordeeligte Ampten aan da SfSp "öor dTaigen, om door Burgers vanandeVroedic. ap vo a kuRnen verkreegen wof.

dun8 neen 't n^nneke noemt in zyn voortel alle A , p., ten die geen betrekking hebben op 't kcrk:yk« Sta^-ea cL<= ueiw maar op de lyst die hy m dc Vroedfchap S tl had'hï a Ie de min voordeengte gezet, en dc overgaf, had ny- « e m(n bt;!r,kklng nad.

voordehEte atgeb en ^ ^ dachtfca

dfc" d^e ïln Rdf Siir: wat al te voordeeiig voor. om dat die zyn Heeren Buraemtesteren.

raC(&Wpi overgegeven , daar het man. !eke m zyn voordragt alle Ampten opnoemt, die geen bertekkm/ hebben op 't Kerk-yke Staats-, en S-«daKtaÏÏ ï.i veifch.idene Ampten veimeerdetd hebben.

Sluiten