Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T R E U R S P E T. &

Het hart verbind zich licht aan onzer Vörften bloed ; Gevaar of ongeluk vermeert gevoel en moed ; Een foort van dweepcry kan in dien flaat verwekken Een dfift die zelfs natuur tot glori zou vèrftrekken. Dus kan de fmart dier vrouw , hoe hevig die.ook zy, Het dekkleed zyn, myn vorst, van haar bedriegery. Maar gy , de duisterheid van haar geheim ontwindend',. Doorziet haar, fpyt haar list, hoe kunflig.hoe verblindend'.-

GENGIS.

Wie is dan deze vrouw ?

O S M A N.

Zy is, gelyk men zegt, Aan één' der Mandaryns verbonden door den echt; Aan iemant uit den hoop der fiere letterhelden , Wier wysheid zich met eer in China ziet vergelden; En wier onbuigfaam hart, te trots op de oude wet, Den lust der koningen verwaandlyk perken zet. Hun menigte is hier groot; doch zy zien zich gekluisterd; Zy kennen nu een wet die hunne wet verduistert. De trotfe flaaf wiens gade ons woedend' tegen ging Heet Xamti.

GENGIS.

Ondervraag dien flouten muiteling. Gy zult zyn gade en hem de waarheid flraks onttrekken. Intusfchen laat ons volk zich voor een' aanval dekken: Dat niemant zynen post, door my bepaald, verlaat, Zelfs niet één oogenblik. Men mompelt van verraad: Men zegt de Coreaan dreigt heimlyk op te komen :

C Men

Sluiten