is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van Philadelphus aan zijnen vriend, ter beöordeling van het boek, genaamd: De doop der kinderen verworpen, en der bejaarden verkoren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HAe BRÖ0RDEE1ENDR BRIEF. TrJ

hïi , de zaligmakende kennis, kragtdadig, zon handhaven, om in tijd en wijle, die kennis, uit en door dat volk, algemeen over de ganlche aarde te verfpreiden.

Hier toe riep hij Abram, uit Caldaea, met oogmerk , om uit hem dat afgezonderd volk te doen voortkomen, Gen. XII. i, 2, 3. En daar over maakte hij met hem een bijzonder Verbond.

Eens voor al, zal ik hier tusfchen beiden zeggen, dat de hooge God, in alle deze Verbondsmatige onderhandelingen, zig alleen op eene menfchelijke wijze gedragen heeft, om de zwakheid der menfchen te gemoete te komen ; en hen, die zig met een eenvoudig woordelijk onderwijs niet zouden vergenoegd hebben, door deze zigten tastbare zaken, te beter te onderwijzen , en aan zijnen dienst te verbinden; waarom deze wijze van doen, met geen reden, Gode onwaardig kangeagt worden. Wanneer.wij dan in't vervolg van God op eene menfchelijke wijze fpreken , willen we alleen, naar dezen regel, verftaan worden. _•

Hoe vele Verbonden nu heeft God met Abraham gemaakt? Ik vraag niet, hoe dikwijls heeft God van zijn Verbond met Abraham gefproken/ Hoe meenigmaal heeft hij het vernieuwd , nader verklaard, en bevestigd? - Maar ik vrage, hoe vele-, van elkander onderscheidene Verhonden heelt God met Abraham aangegaan? — Hoe dikwijls ik die gefchiedenis nalees, nooit kan ik daar meer vinden, dan een éénig Verbond, Waar in God beloofde: — In't gemeen, dat hij hem eenfchild, en zeer groote loon zou zijn, Gen. XV. 1. Dat hij , de Almagtige, zijn God zou wezen, XVLI. i. 7. — In 't bijzonder, dat hij zijn geflagt zeer . * ver-