is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van Philadelphus aan zijnen vriend, ter beöordeling van het boek, genaamd: De doop der kinderen verworpen, en der bejaarden verkoren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JJ« BEÖORDEELENDE BRIEF. 11$

Staat alleen te bezien, wie'uren-door dit zaaite verftaan hebbe'? De heilige gefchiedenis verhaalt dit met alle gewenschte klaarheid. Genr XVII. 7. en verv. daar God zoo fpreekt„ Ik

zal mijn Verbond oprigten tusfchen mij, en '', tusfchen u, en tusfchen uwen zade na u, in haT " re geflagten,, tot een eeuwig Verbond: om u y te zijn tot eenen God , en uwen zade na u. " En ik zal u, en uwen zade na u, het land uwer

yreemdelingfchappen geven, het geheeleland ,5 Canaan, tot eene eeuwige bezitting: en ik zai

hen tot eenen Gpd zijn. Voorder zeide God J tot Abraham: gij nu zult mijn Verbond houT " den ; gij en uw zaad na u in hare geflagten, u Dit is mijn Verbond, dat gijl. houden zult ft tusfchen mij ? en tusfchen u , en tusfchen u" wen zade nau; dat al wat mannelijk is, u be* fneden worde. En gij zult het vleesch uw'ef | voorhuid befnijden: en dat zal tot een test " ken zijn des Verbonds tusfchen mij , en tu,isf

fchen u. Een zoonke dan van agt dagen zal « " befneden worden^ al wat manlijk is in uwe ge" Aagten: de ingeboorne des huizes en de gekogf i te met gelde van allen vreemden, dewelke " en is van uwen zade. De ingeborene uwes huir \\ zes, en gekogte met uwen gelde, zal zekerlijk ,$ befneden worden: en mijn Verbond zal zijn in }] uheder vleesch, ten eeuwigen Verbonde. En

wat manlijk is, de voorhuid hebbende, wiens " voorhuids vleesch niet zal befneden worden, " dezelve ziel zal uit hare volken uitgeroeid wor-

den; hij heeft mijn Verbond verbroken." , Hier uit is 't kennelijk, dat Abraham en zijn zaad, in .de oprigting van dit Verbond, gelijk ftonden, en met elkander de partij ter eenre nismaak-