is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van Philadelphus aan zijnen vriend, ter beöordeling van het boek, genaamd: De doop der kinderen verworpen, en der bejaarden verkoren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43$ IV1,6 BEÖORDEELENDE BRIEP.

oordeelen, indien de Kinderdoop, deszelfs wettigheid onderfteld zijnde, door de bijkomende gebreken en verkeerdheden der menfchen, in fommige gevallen aan eenige bedenkelijkheid onderworpen is. De onvolmaaktheid is een eigenfchap van alle ondermaanfche zaken, en gevolgelijk ook van 't beftier der ftrijdende Kerk op de Aarde. Ons Kerkgenootfchap bedroeft zig over de plaats hebbende gebreken; kon het dezelve voorkomen of verhelpen, het zou zulks gewisfelijk doen; en ik zeg, met onzen Schrijver , Laat ons ten welgevallen hebben aan Zions Jicenen, en medelijden oefenen met haar gruis ; tot dat God opflaat om haar genadig te zijn, en zig over haar te ontfermen! — Maar behoudens dit alles, wanneer God mij of 11 een Kind geeft, zoo moeten we, ten aanzien van den Doop, immers niet vragen; of 't raadzaam zij, een Vondeling, en Bastaardkind te doopen ? Maar of een kind uit een Gode geheiligd huwelijk regt heeft om gedoopt te worden?

Hier mede evenwel wil ik niet ontwijken, op de geopperde zwarigheden meer bepaald te antwoorden; of mijne gedagten deswegen aan u mede te deelen. Neen! Laat ons dezelve eens wikken, wegen,, en derzelver gewigt beöordeelen.

Ten aanzien van gecenfureerde Ouders, merk ik aan, dat dezelve, fchoon onder eene zekereftraf gebragt, nogtans niet uit Christus Kerk verbannen , noch van hun Lidmaatfchap ontzet zijn. Zij zijn wel, voor dien tijd, uitgefloten van het gebruik des H. Avondmaals, en het is in zoover waar, dat zij, gelijk onze Schrijver zegt, voor hun perfoon tot de Sacramenten niet geregtigd zijn; maar blijven zij egter geen gedoopte Christenen? Onderdanen van Koning Jefus ? De Doop

hun-