is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van Philadelphus aan zijnen vriend, ter beöordeling van het boek, genaamd: De doop der kinderen verworpen, en der bejaarden verkoren.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YV*e BEÖORDEELENDE BRIEF. 4§£

hunner Kinderen is geen Sacrament dat zij gebruiken , maar dat zij voor hunne Kinderen vorderen, en waartoe die Kinderen een regt hebban, 't welk hun, volgens Gods genadige fchikking', aangeboren is. Kan men met reden denken dat de Ouders door deze of gene Cenfurabele'daad, dit regt hunner Kinderen mede zouden verbeurd hebben ? Geeft de Bijbel ons ergens grond, omzooftrengte oordejelen'? - De Joden hadden van ouds hunne Wettifche onreinigheden, welke hen buiten 't Heiligdom floten, en bijzonder tot de Paaschmaaltijdongeregtigdmaak* ten; maar gelooft gij, dat de Kinderen hun in die omftandigheid geboren, niet geregtigd waren tot de Befnijdenis? Kon zelfs de Melaatsheid der Ouderen wel beletten, dat hunne Kinderen befneden wierden? In latere dagen hadden zij ook hunne Cenfuren , in verfcheidene trappen; dog zou het Kind van een gecenfureerden Tood niet hebben mogen befneden worden? — Zoo nu in zulke gevallen de Befnijdenis .evenwel uitgeoefend wierd, welke zwarigheid is 'er, als wij, -in diergelijke gevallen, met den Doop voortgaan?

Vondelingen, Kinderen van onbekende Uuders, ofzelfs van zulken, dien hunne misdaden met den Dood hebben moeten boeten, worden, gelijk gij weet, in dit liefderijk en Christelijk Land, op-en aangenomen. Zij worden der bezorging van. de Diakonijen of Godshuizen, aanbevolen, en door dezelve niet alleen burgerlijk, maar ook godsdienftig opgevoed. Op derzelver Ouders is zeker niet te roemen, al onderftelt men, dat ze gedoopte Christenen zijn. Maar wanneer nu derzelver Bezorgers, in die hoedanigheid, zoo

voor.