Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 D e MIN ïu't LAZ A RUS-HUIS, Valerius.

Goe nagt: ik ga : wilt toch dat vroumenfch weibewaren En fchoon dat zy wat vremt en yff'Iyk komt te baren' En acht dat niet, maar hout haar diehjes in de val ' Door dien men u hier af heel wel belooncn zal. '

ZEVENDE TOONEEL.

TValerius, alken (deh» ot morgen toe heel vroeg. 6 Grootfte myner Vrin' Gy zult hierzekerlyk een heerlyke uitkomll vinden Ik ben gelukkig, ja gelukkig ben ik wis, Dat d'uitkoinft van myn raad zo wel bevallen is' Vermits ik tot'er dood was met myn Vrind verlegen, Doch naauwlyks heb ik hem in 'tLaz'rus huis gekregen Daar hy gezond, en wys, ontvlucht zyn dreigend lot' Of zeiver keer ik daar weêr uyt, zo ziek als zot Nauw heb ik die zottin terftond. daar in zien halen Of ftraks ontfing myn ziel zo felle Blixem-ftralen ' Uyt haarLafuur gezicht, dat in die zelfde tyd Ik myn verftand verloor, en wierd myn zinnen quyt; Pas of myn zotheid uit de haare was verrezen Ach ! wat bevalligheit bevond ik in haar wezen ' Haar zoete treurigheid, en minnelyke fpraak Ontfteeken in myn ziel een zotheid vol vermaak Zo dat ik van de min, door varfch ontfteeken hetten. My met de zotheit reets voel van dees Vrou befmetten 6 Spoorelooze min! wat is het dat gy maakt-' Datgy op 't onvoorzienft my met dees zotlieid raakt> Die my dwingt morgen vroeg weêr na dithuistekeeren , Op datik door een lift volvoer, myn zot begeeren: Ui, op dat men met een , de dwaasheid van myn Geeft Met het ontftelde Brein van al de refl.geneefi.

Linde van het Eerfie Èe'dryf.

T W E E-

\

Sluiten