Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3i X

féreront de les faire ver de paarden, welge-»

coucher, avec une ftrooit, in de open lugt

bonne litiere, dans les of in lootfen of fchuuren

cours ou fous les han- laaten flaapen. Het is

gards. C'eft un abus eene allernadeeligfte ge-

tres-préjudiciable a la woonte voor de gezond-

fanté des chevaux, de heid der paarden, om

les entaffer dans des ze in wel geflooten ftal-

écuries bien fermées, lingen opeentehopen, uit

de peur qu'ils n'aient vreeze dat ze koude zou-

froid; ils font, en for- den hebben; de paarden,

tant de ces écuries, wanneer ze uit deeze

beaucoup plus fenfibles ftallingen komen , zyn

aux impreffions de l'air veel gevoeliger voor de

& plus fufceptibles indrukzelen der lugt, en

d'en reffentir les mau- meer vatbaar om 'er de

vais effets. kwaade uitwerkzelen van gewaar te worden.

i

40. 40.

Ils pourront encore, Zy , kunnen ook even

au moment de partir, voor hun vertrek, aan

faire avaler au cheval het paard dat het gevoe-

qui aura paru le plus ligfte voor de koude

fenfible au froid, une. fchynt te weezen, eene

demi-bouteille de vin, halve flesch wyn ingee-

comme il a été dit ven, zo als op Art. 32

CArt. 32.). gezegt is.

Sluiten