Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 INLEIDING.

,, fchap eenen prijfelijken naarijver te verwekj, ken, welke aanleiding tot groote en nut« „ tige daden geeft. —— Van dien aart was de daad, welke den naam van Dr. John Fothergill, tot bij het taatfte na. gedacht in zegening zal doen blijven ; ,, waarom ik ter zijner gedachtenis , onder begundiging en bediering der Societeit van Geneesheeren te Londen eene Gouden Medaille heb laaten vervaardigen , ter waarde van tien Guinies, welke voortaan uitdrukkelijk den naam van FothergUlfiht „ Medaille voeren , en van nu sf, alle „ jaren , op den agtften Maart, aan den „ Schrijver der beste Verhandeling over eene I'rijsvrang , welke de Sociëteit , over „ de Geneeskunde of de Natuurlijke Hisn torie heeft opgegeeven, zal uitgedeeld „ worden.

„ Wie de Sociëteit nu tot het onderzoek en beoordeeling der ingekomen Verhan-

,, delingen benoemen zal , en aan wien zij den uitgeloofden prijs zal uitreiken, zulks moet billijk aan haar zelve worden overgelaaten ; alzo ik door de overeendem* ming en het gegrond oordeel van derzelver Leden overtuigd ben, dat hunne beflisfin-

,, gen altijd zodanig zullen ingericht zijn , dat, daar door, de Wetenfchap der Medicijnen in 't bijzonder , en de Na-

tuur-

Sluiten