Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'No. I.

Mr. GERARD VAN CITTERS!

Word bekend gemaakt, dat by het Rapport van de Commisfie tot Onderzoek naar de Plunderingen, en Geweldeaaryen d'Anno 1786, 1787 en 1788, onder de Begunfiigers en Bewerkers—4 is gedenonceerd, en word denzeiven mitsdezen geinjungeerd, om zich binnen den tyd van drie maanden na dato dezes, van de voorfchrcve herfl aangetygde Befchuldiging ten genoegen van den Raad dezer Stad, compleetelyk te zuiveren, zul» lende by non voldoening gehouden worden voor. vervallen van alle Bedieningen, welke Hy van Stadswege bekleed, ingevolge Refolutie der Ver» tegen woord igers van het Volk van Zeeland, de dato 7. Maarc 1797.

Middelburg, den 29. July 1797. Het derda Jaar der Bataaffche Vryheid.

Ter Ordonnantie van PreftdenP en Raden derzelve Stad.

(get.) /?. y. SINCLAIR,

A 4 No. %

.

Sluiten