Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING 37

nis noch 't effect van voo-engemelde decreet te ■doen genieten, trouwens nu hun Request, volgens eigen getuigenis, dooreen lid van 't Provinciaal Beduur zelv onuerfteund wierd, en de Burger de Sonnaville als derzelver patroon zig had opgedaan , moest de fchaal wel overhellen, zullende gem: Burger even in 't Provinciaal Beftuur verfch'enen, cn dus met geene mogelykheid van de aldaar loopende en noch in deliberatie zynde zaaken onderrigt hebbende kunnen worden, gewis door hun , wier patrocinie hy op zig genomen had van alles geinformcert, en door 't hooren aan de Eene zyde reeds zo volledig overtuigd zyn geweest van de rechtvaardigheid van de zaak, dat hv de confideratien en advifen van 't Committé Provinciaal niet eens kwam nodig te hebben en is hier van door een extract uit de dccreeten van 't Provinciaal Beftuur, en by Refolutie van 't Committé Provinciaal, gelyk ook by misfive van de ' Burgers Geelvink en Calkoen, als by voorengemelde decreet van 't Provinciaal Beftuur benoemd ter bywooning van de te doene oproeping; aan den Secretaris van de Schermecr geadresfeert, en op een vry hoogen toon ingerigt, aan het DyksCollegie kennis gegeeven, 't geen'dan ook met een genoegzaam gejyktydig ontfangen decreet van 't Provinciaal Beftuur, waar by 't 2* point in 't adres aan 't zelve, in de ** af deeling voorkoC 3 men-

Sluiten