is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

gevolgde verandering van 't Provinciaal beftuur, dus nu tot UL: is komen overgebragt te worden; en de Supplianten daar door bevryd gebleven zouden zyn om UL: al aanftonds te adieren, en met onaangenaame zaaken derzelver wigtiger bezigheden te- interrumperen; dan dat 't tegendeel plaats gehad hebbende, zy wederom nu, wilden ze, ingevolge hunnen pligt, de wezendlykc bekngens van bovengem: polder overeenkomftig den gemanifesteerden wil van ver 't grootst getal Ingelanden behartigen , cn hunne eer niet doen bevlekken door zulkcn, die aan ydele klanken een fchyn van wezendlykheid zoeken te geeven, om daar door ter bevordering van derzelver eigenbelang een wantrouwen tegen hun te doen gebooren worden; zig vcrpligt vonden hunne tocvlugt tot UL: te moeten necmen, ten einde verder ongeftoord ten beste van de polder hun beftuur, volgens eed en pligt,■ te kunnen uitoeffenen.

Dat zy, daar al 't voorgevallene ten deze reeds by voorheen overgeleverde adresfen aan de Provilionecle Reprafentantcn naar waarheid gefchetst, en^onder derzelver oog gebragt is, 't zelve thans in t breede niet zullen herhaalcn, willende liever om ULieder attentie niet te vcrvcelen zig refereren tot die ftukken zelve, waarvan ten dien einde de copien ten bylaage van dit hun adres aan UL: zyn gevoegd geworden, en dus maar enkel zullen aanroeren 't geen nodig is, om UL: eenige voorJoopige kennis van zaaken te doen erlangen, ten einde vervolgens op eene gefchikte wyze te kunnen komen tot 't tegenwoordig tydftip van dit hun nader adres.

Dat, alhoewel 't polder-beduur geene de minfte betrekking tot 's Lands politiecq beftuur had,

en