is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 58 •)

ftad Alkmaar woonden, en dezelven ook uit dien hoofde te belasten met ftads of dorps lasten, waar van zy geene voordeden kwamen tc trekken, daar zy noch tot hulp, noch tot gerief voor hunne perzoonen, noch tot in ftandhouding hunner wooningen en landeryen, noch ook tot onderhoud van derzelver armen , van gem: plaatzen iets genieten, en ook van dezelven geheel afgezonden zyn, 't geen dan ook duidelyk is op te maaken uit 't gedrag van der fuppln: pradeccsfeuren, welken gewis even als die van alle de andere omliggende plaatzen van zodanige bevoegtheid wel daadelyk gebruik zouden gemaakt hebben; dan welke denkbeelden , als volftrekt abfurd, toen of zedert dien tyd tot nu toe, cn dus geduurende een verloop van 160 jaaren nimmer in de harsfenen van Akcrfloots beftuurders zyn opgekomen, waar door dan ook 't uitdenken van dit, voor gem: dorp zovoordeelig, middel is bewaart gebleven voor de fuppln:, ten einde de registers hunner dclibcraticn aan volgende gedagten derzelver roem in 't uitvinden van financiële plans zouden kunnen overbrengen; fchoon het echter wat vreemd zal voorkomen, dat men vrugtcn wil plukken, daar men niet geplant, cn inoogften daar men niet gezacyt heeft, terwyl Akerfloot by de bedyking van de Schermeer niets gecontribueert heeft tot 't dragen der kosten om die landen , die uit 't water zyn voortgekomen, en de brokjens van een gefchciden land, door de bedykers van de eigenaren by taxatie overgenomen, en toen van eene merkelyk mindere waarde dan de tegenwoordige landen, te brengen tot dien daat, dat daarop bewooners konden geplaatst worden, en ook gem: dorp tot voortduurende confervatic dier landen, en tot in ftand houding van Schermcers