Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 64 )

gebleeven zyn, en welke lasten aan dezelve door de Schermeer gereftitueert worden, en geene oude vaste landen anders bepaald door de fuppln: kunnen aangewezen worden, 't geen dan ook de reden zal zyn, waarom zy liever maar in 't generaal zeggen, dat er oud land, dat te vooren reeds onder Akerfloot gehoort heeft, in gem: bedvking is ingetrokken, en dat de eigenaars, of bruikers van 't zelve, lasten (niet dellig hebben gedragen, maar in 't waarfchynlyke) zullen gedragen hebben met de andere opgezetenen; doch indien om gem: reden de fustenue der fuppln: gegrond zou zyn, zonden de fuppi: hier over niet op een losfen voet moeten redeneren, maar wel degelyk de notoriteit daar van bewyzen, of gem: landen zouden , even als bevoorens omtrent de matten onder Noordfchermecr gemeld is, fpeciaal moeten uitgezonden zyn; het een kan niet gefchieden, en het ander, weet men, heeft geen plaats; cn zo bovendien der fuppln: dorp uit dien hoofde daar toe een wczendlyk regt op die landen behouden had, zou het van den beginnen van dc voltooide bedyking af voor derzelver pradecesfeuren, en vervolgens ook voor dc fuppln:, tot nu toe onverantwoordelyk geweest zyn zo een merkelyk voordeel voor derzelver dorp te hebben verwaarloost, en zouden billyk in eene fchavergoeding kunnen gecondemneert worden, die dan al aandonds een aanmerkeIyk voordeel voor dorps financie zou aanbrengen; ook zouden dan de fuppln: zig niet eens aan H: Ed: Gr: Mog: hebben behoeven te adresferen, indien zulks een regt was dat in opzigte dier ingedykte landen aan gem: dorp was blyven competeren ; fchoon dit zig dan noch niet anders bepaalen zou, dau tot die oude vaste landen, en niet tot ' die

Sluiten