Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 65 )

die ingezetenen, die ander dan oud vast land bewoonen; en hoe willen de fuppln: 't zelve aanwyzen, daar zy de geheele, in de Schermeer infpringende, ban van hun dorp niet voor oud vast land kunnen opdisfchen , of indien dit zo geweest was, zo veel te meer zodanig regt voor zig expresfelyk gereferveert, en voorbehouden, of daarvan op voorigcn voet gebruik zouden hebben blyven maaken, daar zulks gewis van te veel aanbelang voor hun dorp was, en 't niet innen van plaats hebbende belastingen eene te aanmerkelyke vermindering in dorpskas zou veroorzaakt hebben, dan dat men zodanige onagtzaamheid niet zou gewaar geworden zyn, en dus daadelyk geredresfeert hebben.

Dit alles zouden wy echter aan de fuppln: noch kunnen toe geeven, daar de vooringenomenheid met hun ontworpen'plan, dc fuppln: min vatbaar zal gemaakt hebben om er de foliditeit van te onderzoeken, maar hoe het ooit in gezonde harsfenen is kunnen opkomen, om 't bezwaaren van Schermcers ingezetenen ter meerdere kragtbyzetting te willen billyken met een argument, dat alleen genoeg zou zyn, om, indien de ingezetenen van de Schermeer al eens gehouden waren in 't dragen van andere lasten, aan te toonen, dat zy buiten hulp zelfs niet in daat waren aan de behoefte van hunne eigen lasten te voldoen; zulks is voor ons onbegrypclyk.

De fuppln: geeven te kennen, dat de financien van hun dorp niet toereikende zyn, om, boven cn bchalven de dorps kosten, en al 't kostbaare, 't welk zy opnoemen, aan den nood van de armen kas de behulpzaame hand te bieden; dat dezelve in zo een ftaat is, dat genoodzaakt zyn geweest

Sluiten