is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( II )

bevonden, gelyk dit een en ander uit de copie misfive aan, en 't ontvangen antwoord van den gem: A Latenfïein , hier byfubNo. i.cna overgelegd nader blyken kan.

Dat zy fuppln: in geen onderzoek zullen treden in hoe ver gem: A: Latenfïein bevoegt is om zo maar te decideren, dat meergem: Sluis behoort onder de onmiddelyke fuperintendcntie van 't Committé van Zeeweeringen, even min, als op welke gronden, die den fupplianten tot noch toe onbekend zyn, deze zyne decifie, die gewis uit hoofde van het employ, 't welk door voorn: Committé van zyn perzoon gemaakt word, niet dan voordeelig voor zyne belangens zyn kan, gebouwdis; daar zodanige fuperintendcntie bevcorens nooit heeft plaats gehad, ja zelfs de fustcnuc daar toe nimmer te vooren by' de voormaalige Gecommitteerde Raaden in de denkbeelden is opgekomen, ' fchoon dezelven de fuperintendentie hadden en jaarlykfche befchouwingen deeden, van den St: Aagten cn Asfcndelver dyken, en niet afkeerig waren om, by voorkomende gelegenheden van eenige te verkenen gratiën of anders, van tyd tot tyd eenig meerder gezach aan zig te trekken, en met dat al nooit iets met voorbygang van voorn: Collegie, maar, zo er eenige verandering ten gemeene nutte mogt vereischt worden, altoos met voorkennis en tusfehenkomst van 't zelve, is verrigt geworden.

Dat zy fupplianten ook boven dien noch onkundig zyn van 't recht van fuperintendcntie door 't voorn: Committé verkregen over der fupplianten werken, daar eene gcdccreteerele onderhoorigmaaking aan gem: Committé nooit ter hunner kennis gekomen, veel min aan hun gelegenheid gegeven is derzelver belangens daar tegen in te brengen, S zo