is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( »5 )

geconftituccrd gezach te brengen, ten minfte of niet behoorlyk ter hunner kennis had moeten gebragt worden, dat, na eene directie van meer dan 100 jaa en, aan hun ontnomen was, en zy vervolgens gebragt waren onder het oppergezach van een nieuw aangeftcld Committé, wanneer zy ook daar van derzelver .fuppoosten konden informeren , ten einde die zonder zig in 't vervolg meer te verwonderen , zo zy dan deze, en dan geene, werkzaam vonden aan gem: Sluis, waar van zy anders dc gewoone arbeidslieden, als daar toe gewettigd, perzoon kenden, 't zy in 't maaken 't zy in 't breek en zouden kunnen laaten begaan hem, dien 't, zelfs zonder eenige qualificatie , gelusten mogt daar aan 't een of ander te verrigten.

Dat zy fupplianten zonder in eenige discusde te treden over 't bekomen antwoord van meergemelde A: Latenfïein zig niet wel kunnen voordellen , dat er, relatief het eerde, iemand zou gevonden wórden, die zulks geoorloofd zou durven ftellen, daar, door zodanig ftelzel, de publiecque veiligheid zou gefchonden worden, en een ieder, of eigener anthoriteit, of quafi op . qualificatie van ' deze of geene, zou kunnen verrigten, 't geen buiten eenig weeten van hnn, die over dit, of dat, 't beduur hadden, befloten was; dat het wel de zaak van Arend Latenfïein niet was, te onderzoeken of zyne principaalen daar toe geregtigd waren dan niet, dan dat met dat al de geregelde orde niet toeliet, dat hy handen aan 't werk doeg zonder alvoorens eenige kennis te doen erlangen van zyn bekoomen last aan hun, die tot nu toe de directie daar over hadden uitgeocfiend, daar hy door zyn eigen fchuld, als onbewust van zyne preetenfe bevoegtheid, zomtyds by min bedaarden eene even.

S 3 on-