Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ió )

onaangcnaame ontmoeting had kunnen aantreffen , dan zo een, die mogt goedvinden in deszelfs huis in te dringen, en daar in te verrigten 't geen hy wilde , of waar toe van anderen last gekregen had. ö °

Dat de fupplianten in opzigte van V Tweede niet in twyffel willen trekken de bevoegtheid van 't Committé van Zeeweering om, uit hoofde van deszelvs aandelling door de provifioneclc Repraefentanten, een fuperintendende uit te oeffenen, die bevoorens by anderen is uitgeoeffend geworden , dan waar onder der fupplianten werken nooit onmiddelyk gehoort hebben; dat zy echter niet zouden kunnen begrypen, of van de rechtvaardigheid van gem: provifionc'cle Repraefentantcn , verwagten , dat Zy zo maar aan de fupplianten zonder hunne voorkennis, en zonder eenig berigt dieswegens, zouden ontnemen cene directie, die tot nu toe met relatie tot gem: Sluis heeft plaats gehad , en nimmer zodanig nadeel aan de binnen gelegen landen heeft aangebragt, waar door zy eenige blyk van wantrouwen zouden verdient hebben , die hun onwaardig zou doen zyn, om verder gelyke directie uittcocffencn, of zelfs daar over alvoorens eerst gehoort te worden, 't geen de billykheid ten minde zou vorderen, al was 't, dat men volkomen overtuigd was, dat zodanig eene verandering ten algemecne nutte moest plaats hebben , cn welk nut dan noch door eene communicative fuperintendende zou kunnen bereikt worden , daar de fupplianten niet gaarne zouden avoucren, dat hunne yver in 't behartigen der belangens van de binnen gelegen landen minder ware, dan die van 't gem: Committé van Zeeweering, terwyl zy, dat meerder nut aan hun gebleken zynde,

Sluiten