is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 103 )

e De fuppln: daadelyk gebruik makende van ee™ nieuwe verkiezing van 't Provinciaal Beduur, we ker leden zy zig gewis voorftelden in die koii" oogenblikken niet au fait te kunnen zyn van al V geen betrekkelyk de polder van de Schermeer reeds bevoorens een onderwerp van haare overwo gingen geworden was, en als niet afgedaan vZll noch bleef, fchynen, in opzigte van^t S S den aanvang hunner werkzaamheden te bepalen rot dat tyddip wanneer zy benevens andere mede Ingelanden m 't begin van den jaare 1796 vanX dykscollegie eene oproeping der Ingelanden h bben gercamreerd (een term, die, indien dc fuppln: er de kragt van verdaan, al vry Aristocratiesch zou klinken) verzwygende naar alle gedagteiTol zettelyk om ware 't mogelyk, by veLsSaS hun zo lang gezogt oogmerk te bereiken, al her onregelmatige, 't geen geduurende den jaare door hun is verrigt, en Hoofd-Ingelanden, Dvkgraaf en Heemraaden van dc Schermeer gebragt heeft m de abfolute verpligting om tot behoud vS de polder overeenkomftig met de belangens van de Ingelanden, en derzelver eigendommen, cn in V generaal van alle de Ingezetenen en bewoonersvan dezelve, zich te kanten tegen de fuppln:en derzei ver voorige, en nu noch overgebleven aanlnno-. als willende daar door quafi een fchyn vanS gelde handclwyze doen voorkomen, die onpervlakkig de oppofitie daar tegen in een geheel on*™ % daglicht zou dellen, Indien mwSShSS behoorlyk geinformeert was van alle die middelen weiken door de fuppln: waren in't werk gedeld om ' na veele vrugtelooze poogingen, en 't te baat neemen van logemaal, 't welk ook oorzaak is geweest dat derzelver Adres, aan de Provifioneele Reprae-

fen-