is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 105 )

zy by 't id* point zeggen, bleven verwagten, dat de Secretaris of Penningmeeilcr (beide perzoonen die uit zig zclven, en uit hoofde van derzelver quabteitcn geen gezach kunnen uitocffenen, en wier daaden alleen rusten op bekoomen ordres van een Collegie, waar van zv ministers zyn) by behoorlyke biljetten de oproeping der Ingelanden zou hebben doen publiceren, en zulks niet gefchiedende, al weder bleven verfeeren in eene andere vaste verwagting, dat zulks zou gefchieden op de daar na invallende tyd van gewoone verandering van 't dyksbefluur, en den dag der jaarlykfche rekenine • daar aan eene ^/Commisfie van 3 a 4 perzoonen uit dei luppln: midden, welke zig ecnigen tyd na derzelver eerst adres by 't Collegie had vervoegt, om in vry ongemefureerde termen zig te informeren waarom men noch niet aan haare vordering vol-' daan had, reeds berigt was de reden, waarom zulks niet gefchiede, en ook geen plaats kon hebben zo lang in opzigte van de ftrydige belangens der overige Ingelanden, ter beoordeeling onder het oog van 't hoogst gezach gebragt, by 't zelve daar op noch geen befluit genomen was, en dit derhalven eerst moest afgewagt worden, zo als zulks ook reeds in bovengem: adres aan 't Provinclicituur is genarreerd; waar door zy even min od gem: gewoopen dag van Rekening als bevoorens m die verwagting behoefden te verzeeren; terwyl öer luppln: gedagten omtrent de publicatie van 7 Uctob: 1795, 't 3de poinI: van hun Request makende, even of dezelve zo wel naar den geest als naar den letter haare uitwerking moest hebben wederom blyken komt op te leveren van hunne weinige geverzeertheid in wetten, waar van zy anders zouden geweeten hebben, dat behalven de

grond-