Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi AANHANGZEL.

OPROEPING.

De Heemraaden van de bedykte Schermeer ingevolgen een ontfangen Decreet van het Provinciaal Beduur van Holland van den 9 Juny 1797, roepen by deezen op de Ingelanden van de o-em: Polder bezittende Contribuabele Landen, tekens Woensdag den 6 September eerstkomende, del Morgens ten 9 Uuren in het Huis der Gemeente binnen Alkmaar, de plaats van hunne gewoone vergadering, ter benoeming van 12 Kiezers, tot herbenoemen van een Dykgraaf, agtien Hoofdingelanden en zeeven Heemraaden, en het aandeden van een Secretaris en een Penningmeefler, volgens de Publicatie van 6 Maart 1795 en Alteratie van 7 October 1795.

By den Burger Willen Bolt en als Secretaris van voorn: Polder zullen te Alkmaar gedrukte Stembiljetten voor de Ingelanden buiten de polder woonagtig te verkrygen zyn; en zullen dezelve aan de Ingelanden in de polder woonagtig rondgezonden worden.

De ingevulde Stem-Billetten kunnen ingeleverd worden by den Burger Willem Bolten te Alkmaar, aan de twee Polderhuizen in de Zuid- en Noord-Schermeer, en by den Burger Jongkind Schoolmeeder aan de Schermeer-Kerk by de Oterleeker-Brug, alwaar geflooten busfen zullen daan.

De Ingelanden worden verzogt geene StemBilletten door anderen te laaten teekenen als op fpeciale Procuratie van dezelven; en zullen bedagt moeten zyn dat op den dag der oproeping geen Stem-Billetten in de Polder zullen aangenoomen worden , en in Alkmaar by

den

Sluiten