Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGZEL. iX

No. 4.

Copie Request J: Klinkhamer Pz.

AAN de Heemraaden van

de bedykte schermeer.

MEDEBURGERS! eeven de ondergetekenden zynde of IngelanT den in de Schermeer, of toe het tcekenen dezes gequalificeert te kennen.

Dat "y in de Leidfche Courant van 1: I: woensdag hebben gezien zeeker Advertisfement, om uitnaam van Heemraaden van de bedykte Schermecr op te roepen alle Ingelanden tegen den 6 September eerstkomende, in het Huis der Gemeente der Stad Alkmaar tegens morgens ten 9 uuren om te verkiezen 12 Kiezers ter benoeming van Een Dy'' graaf, agtien Hoofd-Ingelanden, zeeven Heemraaden , een Secretaris en Penningmeefter zynde het woord Poldermeefter als ook niet in de Haarlem-' lche Courant van den 24 deezer maand daar in niet te vinden, het geen de ondergeteekende wel w'Ilen aanzien als een erreur door den Steller of Drukker van het Advertisfement begaan, doch heto-een zy by deeze verzoeken dat by eene nadere aankondiging verbeeterd worden.

Verder kunnen de ondergetekenden niet ongemerkt voorby, dat in meergemelde Adveitenfie word gefprooken van i3 Hoofd-Ingelanden het geen zy insgelyks wel willen aanzien als een fout in het getal, wyl de Schermeer nooit zoo veel zv weeten 18 Hoofd-Ingelanden heeft gehad

Dan Medeburgers na dat in onze handen zyn gekomen de Copien der Rekeningen van het Dyk en Polder hefluur, gedaan in den Jaare 17L en 1796 is ons gebleeken dat de Polder de Schermeer bezwaart is met een zeer aanmerkelyke Last A 5 van

Sluiten