Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x AANHANGSEL.

van Schulden die in het laast verloopen Jaar volgens het bericht van ooggetuigen, nog zeer aanmérkelyk is vermeerdert en het te duchten ftaat, dat wanneer er geene bezuiniging in de uitgaven der Penningen zoo van Traftementen als verteeringen &c. word ingevoerd deze fchoone en voor het gantfche Land belangryke Polder noodwendig moet te gronde gaan.

Het is hier om dat wy ondergetekenden uit bezef van ons eigenbelang als dat van zoo veele Weduwen en Ouderloozën Weezen, hebben gemeent te moeten concipieeren een Planvan Beduur op eene meer bezuinigde Leest gefchoeit en het welk wy ter vide hebben gelegt van i tot 15 Auguftus dezes jaars voor alle de Ingelanden, van welke wy vertrouwen mogten dat zy met ons zoude inftemmen in de noodzakelykheid van Menage-ment der Uitgave van Penningen, toebehoorende aan de algemeene Kasfa van deeze Meer, om waar het moogelyk dezelve daar door te redden uit een dringend gevaar of onvermeidelyk verderf.

Dan Medeburgers! begrypen dat Gy lieden niet onverfchillig zyt in den bloei of ondergang der Polder onder UL: bedicring gedeld, is het dat wy ons kceren tot UL: Vergadering met verzoek dat door UL: bewerking de Ingelanden worden in ftaat gefteld, om hunne goed of afkeuring van het Concept Plan dat wy Copielyk hier by overleggen te kunnen manififtceren of hunne aanmerkingen daar tegen op te geeven.

En daarom in de Advertisfementen ter oproeping der Ingelanden tegen den 6 September eerstkomende zodanige ampliatien te ftellen, waar door zy kunnen weeten, dat dit ook een Point van deliberatie zal zyn op dien dag, en wel eer men tot

de

Sluiten